Ziyaretçi Aydınlatma Metni

AHMET KUL GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME A.Ş. TARAFINDAN ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Ahmet Kul Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş. (“Şirket”)’in tesislerine yapılan ziyaret vasıtasıyla işlenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak ilgili kişilerin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.


 

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Şirket tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve İşlenen Kişisel Verileriniz

Şirket, kişisel verilerinizi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesi belirtilen ilkeler uyarınca; hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile Kanunun 5. ve 6. Maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Şirket tarafından işlenecektir.

İşlenen kişisel verileriniz, iletişim süreçlerinin yürütülmesi, tesisimizin ve gizliliğin güvenliği ve korunması amacıyla ve ayrıca hizmet kalitesinin kontrolü ve geliştirilmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.ahmetkulinsaat.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Şirket tarafından ziyaretçilerin aşağıda sayılan kişisel veriler işlenebilecektir:

Kimlik Verisi: Ad, Soyadı
İletişim: E-posta, Telefon Numarası
Fiziksel Mekân Güvenliği: Kamera Kayıtları

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz; erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve Şirketimizin yerleşkesinin güvenliğinin tesisi amacıyla güvenlik hizmeti veren güvenlik şirketine kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.ahmetkulinsaat.com adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gözetilerek, Şirket tarafından tesisin çevresinde ve girişlerinde bulunan ve sadece video kaydı yapan kapalı devre kamera kayıt sistemi; girişte bulunan güvenlik görevlileri tarafından kimlik bilgilerinizin sorulması; bilgi ve iletişim formları vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddesinde düzenlenen ve kişisel verilerin işlenmesinde açık rıza aranmasına istisna getiren hallerde açık rıza aranmaksızın işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunma hakkının kullanılabilmesi ve tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka bir amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen şartlarda,

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye

yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve İmha Edilmesi

Kanun kapsamında muhafaza edilen kişisel verileriniz; ilgili mevzuatlar kapsamında belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya talebiniz doğrultusunda 30224 sayılı ve 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenmiş www.ahmetkulinsaat.com adresinde yayımlanan Ahmet Kul Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamındaki koşullar altında silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

7. İlgili Kişinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Şirket’e başvurarak kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak olup işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile www.ahmetkulinsaat.com adresinde bulunan Başvuru Formu’nu doldurarak Ahmet Kul Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni’nde herhangi bir değişiklik olması durumunda metnin yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Bilgi Talep Formu
Bilgilendirme

Kişisel Verilerimin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni kapsamında ayrıntılı olarak açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve işbu metin kapsamında kişisel verilerimin, e-bülten aboneliğinin oluşturulması, iletişim süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası amacıyla; beğenilerime, kullanım alışkanlıklarıma ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilmesi için işlenmesini ve bu kapsamda paylaştığım iletişim bilgilerime reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bu amaçla Şirket’in hizmet aldığı tedarikçilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.

GÖNDER
Projelerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için hemen bilgi talep formunu doldurun, uzman ekibimiz size yardımcı olsun.